Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler

  Tescilli bir marka veya henüz tescil edilmemiş bir marka başvurusu lisans, devir, miras yolu ile intikal, rehin, teminat, haciz veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir.


  Lisans


  Marka hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamamı için lisans sözleşmesine konu olabilmektedir.


  Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilmektedir. İnhisarı lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans verememekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça, kendisi de markayı kullanamamaktadır. İnhisari olmayan lisans durumunda ise, lisans veren markayı kendi kullanabileceği gibi, üçüncü kişilere aynı markaya ilişkin başka lisanslar da verilebilmektedir.


  Lisansın sicile kaydı ve yayımlanması için, aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:


  • Lisansa konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı talep formu.


  • Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal veya hizmetleri, marka tescil numarasını, marka adını, varsa lisans bedeli ve lisans süresini belirtir lisans sözleşmesi, lisans sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde ilaveten yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.


  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.


  • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.


  Haciz


  Tescilli bir marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilmektedir. Haciz sicile kayıt edilerek yayımlanmaktadır.


  Kanunda öngörülen türde dava açan veya açacak olan kişiler, dava konusu markanın kendi marka haklarına tecavüz teşkil edecek şekilde Türkiye'de kullanılmakta olduğunu veya kullanılması için ciddi ve etkin çalışmalar yapıldığını ispat etmek şartıyla, davanın etkinliğini temin etmek üzere, ihtiyati tedbire karar verilmesini talep edebilmektedir.


  Rehin / Teminat


  Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilmekte, teminat olarak gösterilebilmektedir. Rehin ve teminat işlemleri taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilerek yayımlanmaktadır.


  Rehin talebinin sicile kaydı ve yayımlanması için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur:


  • Talep formu.


  • Rehine konu marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı rehin sözleşmesi.


  • Rehin sözleşmesinin yabancı dilde olması halinde yeminli tercüman tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.


  • Ücretin ödendiğini gösterir bilgi.


  • Talep vekil aracılığıyla yapılmışsa bu yetkiyi açıkça içeren vekaletname.

Bu yazi 760 kez okunmuştur.

Marka alanındaki diğer yazılar