Marka Muvafakatnamesi Nedir?

  Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendine göre reddedilememektedir. Muvafakatname, başvuru ile birlikte veya karara itiraz halinde itiraz hakkında karar verilene kadar Kuruma sunulabilmektedir. Her marka başvurusu için ayrı bir muvafakatname sunulması zorunludur. Muvafakat kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Muvafakatname Kuruma sunulduktan sonra geri alınamaz.


  Muvafakatnamenin, Kurum tarafından geçerli kabul edilen imzalı form şeklinde düzenlenmesi, noter tarafından onaylanması ve aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:


  • Muvafakat verilen başvuru sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri.


  • Muvafakat formunun başvuru aşamasında sunulması halinde muvafakata konu marka örneği; karara itiraz aşamasında sunulması halinde muvafakata konu başvuru numarası.


  • Muvafakat veren başvuru veya marka sahibi veya sahiplerinin kimlik ve iletişim bilgileri ile muvafakata konu önceki tarihli başvuru veya markalara ait başvuru veya tescil numaraları.


  • Muvafakat verilen mal veya hizmetler ile bunların sınıf numaraları.


  • Muvafakat formu başvuru veya marka sahibi adına vekil tarafından imzalanmış ise muvafakat yetkisini içeren noter onaylı vekâletname veya söz konusu vekaletnamenin noter onaylı örneği.

Bu yazi 127 kez okunmuştur.

Marka alanındaki diğer yazılar