Bursa Coğrafi İşaret Tescili, Coğrafi İşaret Başvurusu Yapma

Coğrafi işaret fikri ve sinai mülkiyet haklarından birisidir. Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökeninin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işarete denir. Coğrafi işaretler yasayla korunur. Bu korumalar haksız rekabet kanunları, tüketici koruma kanunları, marka kanunları içinde yer alabileceği gibi, coğrafi işaret kanunları içinde de yer alabilir. Bu korumaların amacı coğrafi işaretlerin yasal olmayan kullanıcıları tarafından kullanılmasını engellemek ve tüketicilerin ürünün kaynaklandığı coğrafi bölge hakkında yanıltılmasına engel olmaktır. Üreticilerin ve tüketicilerin korunması sadece ulusal düzeyde kalmayıp, uluslararası düzeyde de koruma sağlanmaya çalışılmıştır.

Dünyada coğrafi işaretlerle ilgili çalışmalar 1883 yılında başlarken ülkemizde 1995 yılında başlamıştır.

Coğrafi işaretli ürünlerin korunmasının önemi üç başlık altında toplanabilir: üreticilere koruma sağlaması, pazarlama olanaklarını artırması ve ekonomik ve kırsal gelişme açısından önemi şeklinde.

Coğrafi işaret FSMH korunmasını sağlayarak aynı isim altında taklit üretim yapanları engeller.

Coğrafi işaretler o yörede üretim yapan ve ürünün coğrafi bölgesine özgü özelliklerini içinde barındırsan ürünleri üreten tüm üreticiler tarafından kullanılabilir. Bu kolektif tekel hakkının sağlanması, söz konusu ürünü üretenlerin ürünün üretiminde belli bir kaliteyi korumasını teşvik edecektir.

Coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması açısından sağladığı fayda ise bu ürünlerin o coğrafi bölgeye özgü öğeler barındırmasından kaynaklanır. Bu öğeler ürünün karakteristik özelliklerini ve kalitesini belirler. Dolayısıyla ürünün üretildiği coğrafi alan ile ürünün kalitesi ve özellikleri arasında çok önemli bir ilişki vardır.

Coğrafi işaretlerin korunması, gelişmekte olan ülkelere ekonomik kazançlar sağlarken aynı zamanda bu ülkelerin iktisadi olarak görece daha kötü durumda olan kırsal yörelerinde yaşayan üreticilerine de fayda sağlayacaktır. Coğrafi işaretlerin korunmasından tam olarak faydalanabilmesi ile gelir düzeyi düşük ülkelerde görece daha kötü durumdaki tarım kesimi desteklenmiş olacak, böylece bu kesime yönelik sürekli bir gelir akışı sağlanabilecektir.

Coğrafi İşaretlerin Diğer Sınai Mülkiyet Haklarından Farkı Nedir?

Coğrafi işaretler, tek bir üreticiyi değil, belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümünü korur. Çünkü coğrafi işaret alansal, yöresel, bölgesel, ülkesel genelliğe, bir anlamda anonimliğe sahip olup, sağladığı hak belli bir kişiye veya bazı kişilere bağlanamaz.

Coğrafi İşaret Tescilinin Amacı

1. Coğrafi işarete konu olan ürünün kalitesinin korunması,

2. Bilinen özellikte üretiminin sağlanması,

3. Coğrafi işarete konu olan yörede veya özellikte üretim yapanların korumadan öncelikli olarak yararlanmalarının sağlanmasıdır.

4. Ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunmasıdır.Doğal ve beşerî unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununda yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanır.

Tescilli coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adları sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin üretimi veya pazarlamasında faaliyet gösterenler tarafından kullanılabilir. Yani tek bir üretici değil, tescil belgesinde belirtilen şartlarda üretim yapanların veya satışa sunanların tümü tarafından kullanılabilir. Bu kişiler, tescil ettirene, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adına yönelik üretim ve pazarlama faaliyeti gösterdiklerine dair bildirimde bulunur. Başvuru yapanın rolü ise coğrafi işaretin tescil işlemlerini yürütmek, denetim işlemlerinde görev almaktır. Yani coğrafi işaret tescilinin ürüne katma değer sağlamasında başvuru yapan temel rol almakta olup tescil, başvuru yapana inhisarı hak sağlamaz.